Poslaním Inklukoalície je spojiť pedagogických a odborných zamestnancov (ďalej len učiteľov), rodiny,  odborníkov a organizácie v intenzívnej spolupráci, a spoločne vyvíjať snahy o inkluzívne vzdelávanie všetkých detí na Slovensku, bez ohľadu na ich fyzické, intelektuálne, emocionálne, sociálne, jazykové alebo iné podmienky. Inklukoalícia vníma potrebu spolupracovať  a presadzovať komplexné riešenia. Každé dieťa musí mať možnosť rozvíjať svoje predpoklady, byť rešpektované, učiť sa v spoločenstve iných detí, dobre sa pripraviť  na svoje budúce úlohy a dostať k tomu potrebnú pomoc. Zároveň chce podporovať vzdelávaníe a supervíziu pre učiteľov a spoluprácu školy s rodinou. Zasadzuje sa za priateľské, tvorivé a poznaniu otvorené školy, v ktorých sa každá bytosť môže cítiť akceptovaná a uvedomiť si svoje  perspektívy. Chceme, aby sa škole vrátila jej úloha byť tepnou komunity spoločnosti.

Inklukoalícia sa zasadzuje:

 • za  ochranu práv detí v školách a školských zariadeniach, za naplnenie ich potreby úcty, prináležitosti a perspektívy,
 • za ukončenie diferencovania, škatuľkovania  a nazerania na dieťa len cez diagnózu či problém a posun k nahliadaniu na dieťa cez jeho zdroje, potrebné príležitosti a možnosti využiť podporné alebo korekčné opatrenia,
 • za vytváranie odborných tímov v školách a školských zariadeniach a zlepšenie dostupnosti pomoci všetkým deťom,
 • za používanie terminológie v legislatíve, ktorá bude podporovať inkluzívne smerovanie vzdelávania,
 • za  identifikovanie/znižovanie/odstránenie bariér v školách a školských zariadeniach,
 • za prispievanie k inklúzii v spoločnosti (debarierizáciu, vytváranie príležitostí, používanie zrozumiteľnej reči v úradnom styku a pod.).

Princípy fungovania

 1. Nezávislosť Inklukooalície ako celku pri zachovaní nezávislosti jej jednotlivých členov, ako aj pri presadzovaní filozofie spoločného vzdelávania detí.
 2. Dobrovoľnosť v spôsobe a rozsahu zapojenia sa jednotlivých členov do aktivít Inklukoalície.
 3. Partnerský a rovnocenný prístup pri presadzovaní jej cieľov, pri aktivitách a činnosti.
 4. Konsenzuálne fungovanie a rozhodovanie.
 5. Osobná občianska angažovanosť a povzbudzovanie k nej u všetkých, ktorí sú súčasťou vzdelávania.
 6. Princíp subsidiarity a empowermentu pri hľadaní riešení.

InkluKoalícia vznikla z diskusie Slovenskej komory učiteľov, InkluCiTy, Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením, odborníkov z Aucklandu, rodičov, učiteľov, špeciálnych a liečebných pedagógov, psychológov a mimovládnych organizácií pod názvom: „Inklúzia po slovensky?“ 14.októbra 2017 v komunitnej obývačke KALAB.

ČLENOVIA:

InkluCiTy

(OZ InkluCiTy sme založili, aby aktívne participovalo na vytváraní diskusie v priestore vzdelávania, dávalo hlas všetkým zúčastneným (vrátane detí, ktorým chceme dávať hlas priamo aj prostredníctvom ich rodičov a učiteľov), rodičov, komunít, učiteľov, odborníkov, akademikov, riaditeľov, zriaďovateľov, stavovských a mimovládnych organizácií, štátnych inštitúcií a politikov. Na jednej z takýchto diskusií vznikla aj InkluKoalícia. Veríme, že len spájaním sa na všetkých úrovniach priestoru vzdelávania a podpora konštruktívnych reformných síl v krajine máme silu aktívne meniť myslenie a skúsenosti ľudí a tým aj segregujúce a zlyhávajúce školstvo na Slovensku.)

Platforma rodín detí so ZZ

Slovenská komora učiteľov

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia otvorenej spoločnosti

Nové školstvo

(O.z. sa od svojho založenia zasadzuje za vytvorenie takého vzdelávacieho systému, ktorý poskytne kvalitné vzdelanie každému dieťaťu. Aby to bolo možné, potrebuje takýto systém zohľadňovať rozmanité potreby, záujmy, nadania i znevýhodnenia detí pri ich spoločnom vzdelávaní. V Novom školstve sa o to dlhodobo snažíme koncepčnými, monitorovacími, advokačnými a sieťovacími aktivitami, organizovaním rôznych podujatí pre odbornú aj širokú verejnosť a vťahovaním do diskusie o vzdelávacej politike tých, ktorých sa najviac týka – detí, rodičov a učiteľov. Byť členom Koalície za spoločné vzdelávanie je pre nás prirodzeným spojením sa s inými organizáciami a jednotlivcami, ktorí sa v školstve a vzdelávaní na Slovensku usilujú presadzovať rovnaké ideály i konkrétne opatrenia.)

PRO LP Asociácia liečebných pedagógov

Centrum inkluzívneho vzdelávania (Inklucentrum)

Nadácia Pontis

(Od začiatku roka 2018 sme sa rozhodli systematickejšie venovať tejto téme. Keďže vo viacerých našich programoch sa s témou inklúzie stretávame a máme v tejto oblasti viacročné skúsenosti, radi by sme prispeli k pozitívnej zmene. Myšlienka Inklukoalície nás zaujala najmä preto, lebo  si myslíme, že skutočnú zmenu naozaj urobíme, keď budeme všetci spoločne ťahať za jeden povraz, za spoločný ciel.)

Nadácia Rafael (Mgr. Filip Vagač)

Inclution gUG

EduRoma  

Prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD., liečebný pedagóg

(Myšlienky inklukoalície som po prvý raz našla v nemeckom odbornom časopise pred 20.rokmi a odvtedy som o tom aj písala, hovorila na odborných fórach, učila študentov, bola v projektoch. Desať rokov som pôsobila v medzinárodnej odbornej spoločnosti (IGhB) a tak som mala možnosť  učiť sa inkluzívnemu mysleniu spolu s nimi.)

Doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc., detský psychológ

 

PODPOROVATELIA:

organizácie:

Koalícia pre deti Slovenska

ETP Slovensko

Centrum pre výskum etnicity a kultúry

Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie 

(Oceňujeme ochotu organizácií a fyzických osôb spájať sa za spoločný cieľ Inklukoalície. Radi by sme priniesli argumenty a diskusiu o tom, ako je pre spoločné vzdelávanie potrebné pracovať s deťmi včas už od narodenia a ako včasná intervencia ako sociálna služba, ako podpora zdravotníckych pracovníkov a tiež podpora poradenských centier v školstve dokáže deti posunúť tak, aby na vzdelávanie boli pripravené čo najlepšie.)

o.z. S rešpektom

(Občianske združenie S rešpektom sa venuje podpore výchovy a vzdelávania v duchu koncepcie Rešpektovať a byť rešpektovaný. Základným východiskom nášho pôsobenia je presvedčenie, že z postoja rešpektu a úcty sa odvíja všetko ostatné – v rodine, v škole, v medziľudských vzťahoch vôbec. V školách sa historicky kladie väčší dôraz na to, ČO sa žiak naučí, než na to AKO sa to naučí. Podporujeme snahy InkluKoalície, lebo partnerský a rešpektujúci prístup považujeme za základ demokratickej občianskej spoločnosti. Podporujeme verejnú diskusiu o reforme vzdelávania, kde znejú hlasy všetkých zúčastnených strán od detí, cez rodičov až po odborníkov.)

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR

Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach

Domáce vzdelávanie na Slovensku

Krajanský inštitút

Inštitút celostnej edukácie

 
odborníci:

Phdr. Magdaléna Špotáková, CSc., detský psychológ

Dr. Marek Tesar, učiteľ, výskumný pracovník

PaedDr. Monika Rišková, riaditeľka školy

PhDr. Ján Papuga, PhD., riaditeľ školy

rodičia:

Andrea Müller, rodič

PhDr. Michaela Saleh, rodič

JUDr. Jaroslava Farkašová, rodič

Mgr. Eva Bieliková, rodič

 

Dobrá škola nevytvára ľudskú bytosť. Neimplantuje žiakom schopnosť milovať, byť zvedavý a tvorivý. Skôr umožňuje, podporuje a napomáha rastu. Nie je semienkom, ale slnkom, potravou a vodou.“ (Maslow, 1968)

Ak dokážeme poskytnúť dieťaťu určitý typ pomáhajúceho vzťahu, objaví v sebe schopnosť využiť tento vzťah k svojmu rastu…“  (Rogers, 2015)