Táto sekcia slúži postupnému zverejňovaniu príkladov odvahy: Detí, rodičov, učiteľov, odborníkov, organizácii, škôl, ktorí dokázali urobiť odvážny krok k tomu, aby bolo na Slovensku o kúsok viac inkluzívneho a akceptujúceho prístupu vo vzdelávaní.

Rozsudok Najvyššieho súdu (2015) – odvážnej mamy dieťaťa s Downovým syndrómom v prospech integrácie (inkluzívneho vzdelávania) v bežnej škole.

  • Platforma rodín  – potrebujete poradiť, zorientovať sa, na čo máte nárok, čo Vaše dieťa so zdravotným znevýhodnením potrebuje, získať informácie? Na ich stránke nájdete bohaté inšpirácie, poradenské služby.
  • Príbehy a kazuistiky detí, ktorých príbehy ilustrujú, že každé dieťa potrebuje individuálny prístup
  • Názory mladých na inkluzívne vzdelávanie, EÚ, Brusel, 2011
  •  IRPU  – Individuálny rozvojový program učiteľa – je osemmesačný mentoringovo-koučingový program, ktorý umožňuje učiteľom ďalej rásť po profesionálnej aj osobnostnej stránke formou získavania nezaujatej spätnej väzby a inšpiratívnych rozhovorov so skúseným mentorom. V programe sú zohľadnené všetky individuálne potreby a osobitosti učiteľa, ktorý na sebe pracuje priamo vo svojej triede a so svojimi žiakmi. Je to výborný štart pre inkluzívne nastavenie vo vyučovaní.
  •  Leaf – Premena školy zvnútra – pokračovanie IRPU a snaha o zmenu kultúry celej školy: supervidované vzdelávanie a podpora učiteľov a vedenia školy pod vedením kvalitného mentora. Je to vyšší level premeny školy na ceste k inklúzii.
  • Škola inkluzionistov – celoročný program podpory škôl na ceste k inklúzii s mentoringom, supervíziou a zážitkovým vzdelávaním. Výstup projektu je na stránke Kto chýba.
  • Komenského inštitút – poskytuje každoročne 20 pedagogickým lídrom bezplatné špičkové ročné štúdium a podporu k dosiahnutiu reálnych zmien v školských komunitách.
  • Centrum inkluzívneho vzdelávania – novovzniknuté centrum (2019) ako praktický výstup Inklukoalície za účelom poskytovania poradenstva a vzdelávania školám a samosprávam v oblasti inkluzívneho vzdelávania
  • Nenásilná komunikácia – oz. Consenzus – vzdelávacie centrum pre podporu Nenásilnej komunikácie (M. Rosenberg) ako praktickú líniu Rogersovej a Maslowovej humanistickej psychológie. Poskytujú vzdelávanie (nielen) pre učiteľov, školy a žiacku mediáciu.
  • Monika Podolinská – Biela vrana, bývalá riaditeľka, v súčasnosti učiteľka ZŠ v obci Muránska Dlhá Lúka, ktorej žiakmi je 66 výhradne rómskych detí z blízkej osady. Škola pod jej vedením dlhodobo pracovala s deťmi na báze individuálneho prístupu vysoko nad rámec bežných povinností a tento prístup si zachovala i po jej odchode z vedenia. Škola nemá špeciálne triedy, žiaci so špeciálnymi potrebami sú integrované do vyučovacieho procesu. Podolinskej sa svojou prácou podarilo nakloniť si aj rodičov detí v osade a na rôznych projektoch s nimi aktívne pracuje.